• Ingyenes szállítás
  • 30 napos termékvisszaküldés
  • Termékfeladás 48 órán belül
Nav switch

REGULAMIN PROMOCJI "JOBICON2022"

1.     Organizatorem promocji „JOBICON2022” („Promocja”) jest Sportano Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (65 - 427) przy ul. Wrocławskiej 17B lok. 15 - 16, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000896178, posiadającą NIP 9731077223, REGON 388722422, o kapitale zakładowym wynoszącym 1.005.000 zł wpłacony w całości („Organizator”).

2.     Promocja prowadzona jest w sklepie internetowym Organizatora, dostępnym pod adresem https://sportano.pl/ („Sklep Organizatora”).

3.     Promocja trwa od 23.03.2022 r., g. 00:00 do 30.04.2022 r., g. 23:59.

4.     Promocja polega na tym, że pierwszych 100 Uczestników Promocji może w czasie jej trwania skorzystać z rabatu obniżającego cenę produktów w Sklepie Organizatora o 20%.

5.     Produkty biorące udział w Promocji zwane są w dalszej części Regulaminu „Produktami”.

6.     Promocja nie obejmuje:

a)     produktów przecenionych;

b)     produktów z następujących kategorii, które zostały wyłączone z Promocji tj.:

Elektronika, Elektronika sportowa, Sprzęt wspinaczkowy, Sprzęt wspinaczkowy zimowy, Sprzęt cardio, Sprzęt siłowy, Rowery, Części rowerowe i akcesoria, Wingsurfing, Pontony   i kajaki, Hulajnogi, Judo, Gry i zabawy, Medycyna sportowa i suplementy, Elektronika sportowa, Produkty dla wędkarzy;

c)     produktów następujących marek, które zostały wyłączone z Promocji tj.:

Thule, Wahoo, Radinn, Manta5, WaterRower, Technogym, Samshield, Pikeur, Eskadron, Bearcreecs.

7.     Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji jednokrotnie.

8.     Aby wziąć udział w Promocji należy w trakcie jej trwania:

a) dodać Produkty do koszyka,

b) przed złożeniem zamówienia – w sekcji „koszyk” – wpisać kod rabatowy: JOBICON2022

9.     Przekazanie przez Uczestnika Promocji kodu rabatowego po złożeniu zamówienia nie uprawnia do skorzystania z Promocji. Brak wpisania ww. kodu rabatowego oznacza, iż nabywca zaniechał prawa do skorzystania z Promocji w stosunku do danej transakcji. W takiej sytuacji, z chwilą dokonania zapłaty traci on ostatecznie prawo do skorzystania z Promocji w odniesieniu do dokonanej transakcji.

10.  Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny. Oznacza, że zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem za nie ceny oraz ewentualnych kosztów wybranych przez Uczestnika Promocji, np. kosztów dostawy.

11.  Rabat nie podlega wymianie na jakikolwiek środek płatniczy i nie podlega wypłacie w pieniądzu.

12.  Promocja nie łączy się z innymi promocjami, rabatami, obniżkami, akcjami, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Sklepie Organizatora, chyba ich regulaminy stanowią inaczej.

13.  Reklamacje dotyczące Promocji Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać na adres siedziby Organizatora lub drogą elektroniczną na adres kontakt@sportano.pl. Reklamacje należy zgłaszać w terminie 14 dni od ujawnienia się przyczyn uzasadniających reklamację.

14.  W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji należy podać imię i nazwisko Uczestnika Promocji oraz danych do kontaktu (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.

15.  Ustosunkowanie się do Reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

16.  Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu.

17.  Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony jedynie w przypadku wystąpienia ważnej przyczyny, którą jest:

a) zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji,

b) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;

c) zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

18.  W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na stronie https://sportano.pl/regulamin-jobicon

19.  Zmiana Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia pod wskazanym wyżej adresem.

 

Zielona Góra, dnia 18.03.2022 r.